Hrišćanin

Isus Hristos

  • Stih:

    Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.

    Evanđelje po Jovanu 3:16

  • Pogledajte!

    Site Bozija Rec
  • Video Propovedi

Posts Tagged ‘hriscanstvo’

Isus i čovek

Posted by danck19 on 3 April 2012

Biblija ili Reč Božija, podeljena je na dva dela: Stari Zavet i Novi Zavet. Ovaj tekst će vam pomoći da vidite kako nam Biblija daje odgovor na najbitnije probleme života. Zato je moja namera da te ovim tekstom uputim na razmišljanje o Reči Božijoj.
Ovaj tekst će biti fokusiran na Jevanđelje po Jovanu, koje je četvrta knjiga u Novom Zavetu.
Svaka knjiga u Bibliji je podeljena na poglavlja i stihove. Kada naiđete na „Jovan 3:16“, to označava da je u pitanju Jevanđelje po Jovanu, 3. poglavlje, 16. stih.
Centar hrišćanstva je sam Isus Hristos, i o Njemu želim pisati ovde, o našem odnosu prema Njemu. U Jevanđelju po Jovanu 8:12 piše da je Isus Hristos Svetlost Sveta, i ko ide za Njim neće hodati po tami, nego će imati životnu svetlost.
Kad im je Isus opet govorio, reče: “Ja sam svetlost sveta. Ko ide za mnom, neće hodati u tami, nego će imati svetlost života.” (Jovan 8:12)
Ali ljudi su po prirodi takvi da više vole tamu i da čine zlo, o tome ćemo naći u Jev. po Jovanu 3:19.
A ovo je ta osuda: svetlost je došla na svet, ali su ljudi više voleli tamu nego svetlost jer su im dela bila zla. (Jovan 3:19)
Upravo zbog tih mračnih dela ljudi radije ostaju u mraku i nastavljaju da odbijaju da svetlost obasja njihove živote. Bog koji je stvorio ovaj svet i sve što je na njemu, On vidi sva naša dela, On nas poznaje, On poznaje svaku našu misao, o tome čitamo u Jev. po Jovanu 2:24,25. On nas poznaje u potpunosti.
Ali, sam Isus njima nije verovao jer ih je sve poznavao. I nije trebalo da mu za čoveka neko svedoči jer je i sam znao šta je u čoveku. (Jovan 2:24-25)
Bog je stvorio čoveka da bi čovek imao zajedništvo sa Njim. Kada je stvorio Adama i Evu, On ih je stvorio savršene, i dao im je samo jednu zapovest: da ne jedu plod sa drveta poznanja dobra i zla. Ali sotona, kroz zmiju, prevaro je Evu, i ona je jela taj plod i dala je i Adamu. Bog je želeo da čovek dobrovoljno služi Njemu. Sve životinje i biljke, i ceo univerzum ga u potpunosti sluša, bez ikakvog odstupanja, ali Bog je zeleo da čovek bude taj koji može da izabere da li će biti poslušan Bogu ili ne.
Time što Adam i Eva su prekršili Božiju zapovest, na taj način je greh došao u svet, i čovečija priroda je postala grešna. Mi ne trebamo učiti malu decu da budu sebični, ili da lažu ili da žele osvetu, to je svakom čoveku urođeno pri rođenju, samo zbog Adamovog greha. Ali pošto čovek nije tako stvoren, on je u dubini sebe svestan da to što radi nije dobro. Savest je ta koja nam govori da lagati ili mrziti ili bilo šta drugo nije dobro, zato nam Isus kaže u Jevanđelju po Jovanu 8:34, da je svaki čovek koji greši rob grehu.
“Istinu vam kažem”, reče im Isus, “ko god čini greh, rob je greha. (Jovan 8:34)
Božija volja nije da čovek bude rob grehu, zato On želi da se svaki čovek pomiri sa Njim tako što će da poveruje u Isusa Hrista i Hristos će ga osloboditi – Jovan 8:36.
Pa ako vas Sin oslobodi, bićete stvarno slobodni. (Jovan 8:36)
Bog je pravedan, On mrzi greh i svaku nepravdu. On želi da ima zajedništvo sa čovekom, ali pošto ne može da ima zajedništvo sa grehom, Njegova pravednost ga sprečava u tome. Bog je takođije Ljubav, On voli sve ljude, i zato je morao nešto da učini da bi se ta veza mogla ponovo obnoviti. Božija pravednost zahteva kaznu za greh. Zbog toga je morao neko da plati zbog naših greha, neko ko nije kriv za svoje grehe, neko ko je čist, bez greha, a to je bio upravo Njegov Sin – ISUS HRISTOS – On je došao na ovaj svet da bude kažnjen zbog naših greha. On je bio razapet na krstu zbog nas, zbog mene i zbog tebe, zbog naših greha. Ako mi to prihvatimo i verujemo da je Isus umro zbog naših greha, Njegova Sveta krv koja je prolivena na krstu će biti cena iskupljenja, Jovan 3:15, i na taj način Božija pravednost je zadovoljena. Dovoljno je da čovek prihvati da je Isus bio kažnjen i umro umesto njega i to zadovoljava Božiju pravednost.
I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji, tako mora da bude podignut i Sin čovečiji, da svako ko u njega veruje ima večni život.” (Jovan 3:14-15)
Takođe, ništa drugo osim Isusove krvi nije dovoljno da nas opravda pred Bogom. Isus je jedini naš put do Boga, jedina vrata, Jovan 10:9. Svi oni koji ne veruju u Isusa Hrista i koji odbijaju da prihvate Njegovo delo na krstu, ostaju u grehu – Jovan 16:9, i nad njima ostaje gnjev Božiji. Znači dovoljno je da ne veruješ u Hrista i već si osuđen, Jovan 3:18.
Ja sam vrata. Ko kroz mene uđe, biće spasen. Ulaziće i izlaziće, i nalaziće ispašu. (Jovan 10:9)
Ko u njega veruje, ne osuđuje se; a ko ne veruje, već je osuđen jer nije poverovao u ime jedinorođenog Božijeg Sina. (Jovan 3:18)
Isus Hristos je došao na svet da nas spasi, Jovan 3:17. Bog voli grešnika ali mrzi greh, to možemo videti iz sledećeg stiha:
Jer, Bog je toliko voleo svet [ljude] da je dao svog jedinorođenog Sina da niko ko u njega veruje ne propadne, nego da ima večni život. Nije Bog svog Sina poslao u svet da svet osudi, nego da se svet kroz njega spase. (Jovan 3:16-17)
Kao dokaz Božije ljubavi prema čovečanstvu, On je žrtvovao Svog Jedinorodnog Sina za nas. On je bio taj koji je uradio prvi korak prema našem spasenju, jer nas jako voli, kao ljude, ali ne i greh. I zbog toga je dao Svog Sina da umre u otkup za naše grehe, da bi mi verom prihvatili otplaćenu cenu za naše grehe. Svako ko uzveruje u Isusa Hrista i prihvati Isusa kao svog ličnog Spasitelja, Bog će ga primiti i neće ga oterati, Jovan 6:37.
Sve što mi Otac daje, doći će k meni i neću odbaciti onoga ko mi dođe. (Jovan 6:37)
Reč „vera” je posebno važna reč u Jevanđelju po Jovanu, ona se spominje na preko 100 mesta u tom Jevanđelju. Spominju se takođije i reči kao: “primiti Isusa” ili ”doći Isusu”, da bi nam opisale važnost i stabilnost jednog ličnog odnosa sa Njim. (nastaviće se)

Advertisements

Posted in Tekst | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »

Hriscanstvo Isusa Hrista

Posted by danck19 on 22 March 2012

Posted in Video | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »